Per la present se us convoca a l’Assemblea General Ordinària del 2023 a
celebrar el proper divendres dia 22 de març de 2024 a les 19:00h. en primera
convocatòria i a les 19:30h. en segona als locals d’aquesta entitat a la carretera de
Fornalutx nº 8 i segons el següent ordre del dia:

 1. Lectura de l’acta anterior
 2. Informe del President
 3. Informe dels interventors
 4. Presentació de balanços i compte de resultats. Aprovació si s’escau.
  Proposta de distribució de beneficis
 5. Confitura
 6. Estat molinada – Tafona ECO
 7. Sala Conselleria
 8. Màquina taronges
 9. Subvenció Consorci Serra de Tramuntana
 10. Medalla d’or
 11. Designació de tres socis per a signar l’acta
 12. Precs i preguntes.

Els socis es poden fer representar per un altre soci, cònjuge, ascendent o
descendent.
Un soci només en pot representar a dos
El representat atorgarà representació escrit autògraf on consti el DNI d’ambdós.
Els documents a aprovar estaran a disposició del soci a les oficines (no està
permès treure’ls).
Tret d’excepcions no es poden prendre acords que no constin a l’ordre del dia.
Sóller a 5 de març de 2024

El President

Miquel Gual Pons