Benvolgut Soci/a,

Per la present s’us convoca a l’assamblea general ordinària del 2021 a celebrar el proper divendres 18 de març de 2022 a les 19:00 h. en primera convocatòria i a les 19:30 h. en segona als locals d’aquesta entitat a la carretera de Fornalutx no8 i segons el següent ordre del dia:

 1. Lectura de les actes anteriors (ordinàries i extraordinària).
 2. Informe del president.
 3. Informe dels interventors.
 4. Presentació de balanços i compte de resultats. Aprovació si s’escau. Proposta de distribució de beneficis.
 5. Renovació de càrrecs del Consell Rector (president, tresorer i vocal 1er.)
 6. Medalla d’or.
 7. Designació de tres socis per a signar l’acta.
 8. Precs i preguntes.
 • Els socis es poden fer representar per un altre soci, cònjuge, ascendent o descendent.
 • Un soci només en pot representar a dos.
 • El representat atorgarà la representació per escrit autògraf on consti el D.N.I. d’ambdós.
 • Els documents a aprovar estaran a disposició del soci a les oficines (no està permés treure-los).
 • Les candidatures es podran presentar fins al dia de l’assemblea. En el cas d’haver de procedir a la votació, aquesta serà secreta.

Tret d’excepcions sobre temes que no constin a l’ordre del dia. No es poden prendre acords que no constin a l’ordre del dia.

Sóller a 28 de febrer del 2022

El President
Miquel Gual Pons